Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/32

此页尚未校对


  廣州五代因之宋太平興國二年改曰信安𤋮寕五年省入新興明萬厯初置開平屯其後割恩平

  新興新會三縣地置開平縣屬肇慶府 本朝因之鶴山縣在府東南二百六十里東西距

  九十里南北距一百里東至廣州府新會縣界四十里西至開平縣界五十里南至開平縣界三十

  五里北至廣州府南海縣界六十五里東南至廣州府新會縣界三十里西南至開平縣界四十五

  里東北至南海縣界六十里西北至高明縣界五十里本廣州府新會及本府開平二縣地 本朝

  雍正九年割置鶴山縣屬肇慶府德慶州在府西一百八十里東西距一百九十里南北

  距一百六十六里東至高要縣界一百三十里西至封川縣界六十里南至大江一里北至廣西梧

  州府懷集縣界一百六十五里東南至大江一百八十里西南至大江一百里東北至廣寕縣界二

  百二十里西北至封川縣界九十里漢置端溪縣屬蒼梧郡後漢及晉初因之東晉永和七年分置

  晉康郡宋元嘉中移郡來治齊徙郡治威城縣仍屬焉梁陳間郡復來治隋平陳郡廢屬端州唐武