Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/36

此页尚未校对


  縣城周五百六十七丈初門四池周七百丈唐武德四年建明洪武三十一年因舊址重建

  本朝康𤋮九年修雍正元年增關南乾隆二十一年嘉慶十九年重修陽江縣城

  百九十二丈門四池周九百七十丈宋紹興間土築眀洪武三年甃石 本朝康熙十一年修乾隆

  六年嘉慶十五年重修高明縣城周六百六十丈初門三池長六百丈明成化十六年

  建萬厯十年增闢西門 本朝康熙六年修乾隆三十六年嘉慶元年重修恩平縣城

  周三百二十五丈門四池廣二丈明成化二年建 本朝康熙十五年修二十四年重修廣寕

  縣城周三百三十九丈門三無池明嘉靖三十八年建 本朝康熙三十三年修嘉廢二十三

  年重開平縣城周三百五十丈門二無池 本朝順治七年康熙四年修乾隆九

  年重鶴山縣城周六百丈門三以河為池 本朝雍正十一年徳慶州

  城周一千一百丈門五池周一千一百五十丈宋皇祐六年土築明洪武元年甃石 本朝康𤋮