Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/37

此页尚未校对


  五年修乾隆十二年重修封川縣城周二百六十二丈門三南臨大江東西有池周二百

  九十五丈明正統十四年因舊址土築成化初甃甎開建縣城周三百三十六丈門三池

  長一百三十六丈明洪武初土築天順三年甃甎 本朝康熙六年嘉慶十八年二十二年重修

 ︹學校︺肇慶府學在府城東一里宋崇寕初建明天順初遷於城中嘉靖十三年復建舊所

   本朝順治十五年康熙六年十一年重修入學額數三十名内開平客童二名高要縣

  學在府署東舊為府學宋政和間改為縣學明嘉靖十一年遷於城東萬厯二十年復建舊所

  本朝順治十四年康熙元年六年乾隆十六年二十年重修入學額數十五名四會縣

  學在縣治東南宋咸淳元年建 本朝順治十六年修康熙十八年乾隆二年重修入學額數十

  新興縣學在縣治東南舊為新州學宋天禧中建明洪武中改為縣學 本朝康熙

  十年修乾隆二十二年嘉慶二十年重修入學額數十二名陽春縣學在縣治西明洪