Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/38

此页尚未校对


  武二年建 本朝康熙九年雍正七年乾隆二十一年嘉慶三年重修入學額數十二名

  江縣學在縣治西明成化二十一年建 本朝順治六年修康熙五十年雍正六年乾隆四

  嘉慶五年重修入學額數十五名高明縣學在縣治東明成化十二年建 本朝順治

  八年修康𤋮元年雍正二年乾隆十一嘉慶十二年重修入學額數十二名恩平縣學

  在縣城東門外康熙五十一年由縣治西遷建雍正五年修乾隆五年十三年重修入學額數八名

  廣寕縣學在縣治東南明嘉靖三十九年建 本順治十五年修康𤋮六年雍正十年

  乾隆五十九年修入學額數八名開平縣學在縣城東康熙六年乾隆二十七年

  入學額數九名鶴山縣學在縣治東南雍正九年建入學額數八名徳慶州學

  在州治東宋元豐四年建舊爲徳慶府學明洪武九年改爲州學 本朝康熙六年雍正十年

  隆十六年重修入學額數八名封川縣學在縣城外東北康熙三十八年建雍正十一年