Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/39

此頁尚未校對


  乾隆五十年修入學額數八名開建縣學在縣東半里明嘉靖三十九年建 本朝

  順治四年康熙二十三年雍正十三嘉慶十七年重修入學額數八名星巖書院

  在府城内康熙中建端溪書院在高要縣學西康熙四十七年建綏江書院

  在四會縣學宫側嘉慶三年以舊濂溪興文兩書院改建古筠書院在新興縣城内西街

  雍正三年以守禦所公署改建瑞雲書院在陽春縣城内明萬厯中建原名育英 本朝

  雍正初重建改今名濂溪書院在陽江縣城内康熙十三年文昌書院

  明縣城内康熙七年建南平書院在恩平縣北門外乾隆二十三年桂輪書

  院在開平縣城内乾隆十九年鶴山書院在鶴山縣治東乾隆七年崑陽

  書院在鶴山縣古勞砂砰乾隆十九年青雲書院在德慶州北門外康熙五

  東城書院在徳慶州忠順門乾隆元年景奎書院在封川縣城内