Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/92

此页尚未校对


  平宋廢入陽江縣明成化二年僉事陶魯奏於陽江水東都立恩平堡置巡司十五年奏析陽江之

  水東仕峒二都新興之長居靜德二都新㑹之得行都置縣即治恩平堡仍名曰恩平縣志故縣在

  今縣北二十里恩平鋪 按隋志海安舊曰齊安隋改名輿地紀勝以為即孫呉海安縣誤乂考晉

  宋齊志高涼郡皆有思平縣思恩字形相似唐改齊安為恩平是復晉宋故名而字畫稍譌耳

  林廢縣在高要縣南宋書州郡志新寕郡領博林縣蓋晉末所置也齊為新寕郡治隋改屬

  信安郡唐初屬端州貞觀十三年省入高要縣志今縣西南八十里有博峒村疑以故縣得名又宋

  志新寕郡有撫納縣隋大業初省入博林唐武德五年復置後省其廢縣亦應在縣南界始昌

  廢縣在四會縣北宋置樂昌郡治樂昌縣領始昌宋元樂山安樂等縣齊省樂昌移郡治始昌

  仍領三縣増置義立縣隋平陳郡廢大業初並省入四㑹舊志有化城廢縣在縣西北五十里地名

  岡谷亦宋元嘉中置而宋志不載單牒廢縣在新興縣東二十五里單牒村晉末置宋