Page:Sibu Congkan Xubian266-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-168.djvu/114

此页尚未校对


   郡領安金一縣梁陳時廢郡爲封山縣隋書地理志合浦郡領封山縣舊唐書地理志武德五年

   封山縣置姜州併領東羅縣貞觀十年州廢二縣俱屬亷州後又併東羅入封山寰宇記封山縣在

   舊州西北一百二十里本漢合浦縣地開寶五年併入合浦蔡龍廢縣在合浦縣北舊

   唐書地理志武德五年置屬姜州貞觀十年州廢屬亷州寰宇記縣在舊州北一百五十里宋史地

   理志開寶五年廢蔡龍縣舊志在府西北一百五十里 按唐志武德五年越州領高城縣貞觀十

   二年併入蔡龍舊址亦應在今縣北界石康廢縣在合浦縣東北寰宇記常樂州元領

   石康博電零緑鹽場四縣開寶五年廢州併博電零緑鹽場三縣爲石康一縣屬太平軍輿地紀勝

   常樂州及諸縣皆南漢所立九域志縣在亷州東北三十五里明統志石康縣元屬亷州路洪武初

   改屬雷州十四年復故舊志明成化八年省入合浦今爲石康墟 按南齊志越州有鹽田郡領杜

   同一縣疑即五代之鹽場縣當在今縣東南界龍蘇廢縣在合浦縣東北宋書州郡志越