Page:Sibu Congkan Xubian266-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-168.djvu/22

此页尚未校对


 ︹風俗︺民尚簡儉易於取足絶無醫藥遇疾惟祭鬼

  祈福四時之候多燠少寒春多遇雨差凍頃刻

  日岀復如四五月天氣然亦無甚瘴癘輿地紀勝榖熟

  時里閈同取戌日為臘聚會作歌悉以高欄為居

  號曰干欄三日一市寰宇

 ︹城池︺高州府城周六百七十一丈門五東南北池周五百四十丈西以江為塹明洪武中

  建 本朝康熙十七年乾隆八年嘉慶十六年重修 茂名縣附郭電白縣城

  千八十四丈門四池周一千一百五十四丈原為神電衞城明永樂中建成化四年改為縣城 本

  順治九年乾隆三年重修信宜縣城周五百二十五丈門四東西南三面環竇江無

  池明正統五年建 本朝順治十三年拓建嘉慶十八年化州城周五百六十三丈門