Page:Sibu Congkan Xubian266-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-168.djvu/23

此页尚未校对


  二西近山麓北臨大江東南池長二百二十丈明正統中建 本朝雍正八年乾隆二年十二年

  吳川縣城周五百八十丈門四池周六百八十丈明洪武中土築永樂元年甃甎

  本朝乾隆三年五十三年重修石城縣城周五百三十七丈門三北倚山東西南池

  長三百九十五丈明洪武中土築正統五年甃甎 本朝順治十三年

 ︹學校︺高州府學在府城東隅明洪武二年建 本朝順治十五年重建康熙六年修雍正

  七年乾隆三年嘉慶二十四年重修入學額數二十三名茂名縣學在城内西北明洪武

  十四年建尋遷城外東山正德五年復建舊所本朝康熙二十二年修五十一年雍正八年乾隆

  四年二十一年嘉慶二十三年重修入學額數十五名電白縣學在縣治東南明成化

  四年建 本朝順治十七年康熙二十七年五十二年雍正三年重修入學額數十二名

  宜縣學在縣治東元至正中建明嘉靖間遷於縣左 本朝康𤋮五年復建舊所二十八年