Page:Sibu Congkan Xubian266-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-168.djvu/54

此页尚未校对


  熙初遷置縣志縣境諸堡惟横山息安二處接壤雷廉最為扼要三合堡在石城縣東北

  五十里明成化七年建有官兵防守茂暉鹽場在呉川縣西南四十里明洪武二年

  本朝康熙六年裁今復又新場在縣西南七十里官寨鹽場在石城縣西一百三十里

  接合浦縣界大陵驛在茂名縣城内又有古潘驛在縣城西明初置今省立石驛

  在電白縣西明置今省陵水驛在化州寶山側今省息安驛舊在石城縣西九十

  里今移城内又舊有新和驛在縣治東三合驛在縣東北六十里今俱省梅菉墟在茂名縣

  南接吳川縣界為雷瓊通衢商旅極盛 本朝乾隆元年移通判駐此

 ︹津梁︺雅德橋在茂名縣東二里宋建又南橋在縣南二里即太平通津莊峒橋

  白縣東三里柳公橋在化州東南通街延華橋在吳川縣治前通駟橋

  在呉川縣北四里水自横山村來清榕橋一名大橋在石城縣東五里跨羅江又響水橋