Page:Sibu Congkan Xubian266-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-168.djvu/73

此页尚未校对


   慶七年 旌同邑賴端才妻梁氏黄廷掄妻吳氏葉葳妻麥氏李仁本繼妻羅氏貞女蔡傑奇聘妻

   許氏烈女梁阿一均嘉慶年間 旌顏釭妻張氏信冝人夫亡守節嘉慶十年 旌同

   邑林鳳麒妻梁氏李忎孫妻吳氏莫廷化妻黎氏李獻時妻何氏賴文祥妻李氏張元談妻王氏均

   嘉慶年間 旌劉傳鈊妻梁氏化州人夫亡守節嘉慶元年 旌同州楊朝政妻陳

   氏陳傚妻楊氏黄翰中妻陳氏李仙樹妻洪氏陳易義妻朱氏陳遠韜妻顏氏賴元蕙妻莊氏莫偉

   傳妻陳氏董三俊妻黄氏麥訓妻楊氏李美章妻賴氏譚爾忠妻宋氏曽省中妻吳氏曾會聖妻吳

   氏麥育嶸妻李氏譚啟仁妻賴氏麥育峋妻李氏董廷綱妻陳氏龎文高妻黄氏梁璋妻蔣氏陳文

   英妻李氏均嘉慶年間 旌陳彩龍妻李氏吳川人夫亡守節嘉慶六年 旌同

   邑林繡藴妻易氏李堂妻姚氏陳虞慶妻李氏莫春華妻鄧氏張宏韜妻吳氏鄭之元妻袁氏張洪

   焰妻吳氏貞女鍾迪德聘妻吳氏均嘉慶年間 旌洗天潢妻李氏吳川人夫亡守