Page:Sibu Congkan Xubian266-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-168.djvu/91

此页尚未校对


   州治欽江縣大業初改州為寕越郡唐武德四年復置欽州兼置總管府貞觀元年府罷天寶初復

   曰寕越郡乾元初復曰欽州屬嶺南道五代屬南漢宋䦕寶五年省欽江縣天聖元年徙州治靈山

   南宋復移州治安遠屬廣南西路元至元十五年置欽州安撫司十七年改欽州路總管府屬海北

   海南道明洪武二年置欽州府七年降為州以州治安遠縣省入屬亷州府 本朝因之靈山

   縣在府西北一百八十里東西距四百五十里南北距二百一十五里東至合浦縣界九十里西

   至廣西南寕府宣化縣界三百六十里南至合浦縣界一百六十里北至廣西南寕府横州界五十

   五里東南至合浦縣界七十里西南至欽州界一百三十里東北至廣西鬱林州興業縣界七十里

   西北至横州界四十里漢合浦縣地隋䦕皇十八年分置南賓縣屬寕越郡唐屬欽州天寶元年

   曰靈山五代因之宋初徙欽州寕越郡來治屬廣南西路南宋仍屬欽州元屬欽州路明洪武十四

   年屬亷州府 本朝因之