Page:Sibu Congkan Xubian267-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-169.djvu/14

此页尚未校对


 ︹城池︺雷州府城周五里門四池周六里南漢時土築明洪武中甃石 本朝順治十三年

  康熙十年乾隆五十九年慶十四年重修 海康縣附郭遂溪縣城周四百七十丈

  門三池周七百一十四丈明洪武七年土築正統四年甃石 本朝康熙三年修二十一年重修○

  徐聞縣城周六百餘丈門四池周八百九十二丈正統三年土築宏治十四年甃石

  本朝康熙三十五年修雍正七乾隆五年三十七年重修

 ︹學校︺雷州府學在府治西宋乾道六年建 本朝康熙四年修雍正三年乾隆二十八年

  重修入學額數二十一名海康縣學在縣治東明嘉靖三年珠池遷建 本朝康熙四

  年修雍正元年乾隆十五年慶二年重修入學額數十二名遂溪縣學在縣治西北明

  洪武十七年由縣西遷建 本朝順治十七年康熙二十三年雍正元年乾隆二十八年嘉慶四

  年重修入學額數八名徐聞縣學在縣治西元大徳元年建明洪武後屢遷宏治十四