Page:Sibu Congkan Xubian267-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-169.djvu/39

此页尚未校对


  有清操郡北有泉清冽民號陸公泉喻萃慶四川人崇禎十七年遂溪縣有政聲 大兵

  至與巡按王基固推官費長統同死

 ︹本朝︺趙最杭州人順治四年知雷州府黄海如陷城死之同時推官李鎮國漳平人亦以不屈

  周熛臨潼人順治十一年任雷州府同知廉敏有才與推官趙永祚單騎入山招降山賊

  王翰等升鳳陽知府馮祖悅代州人雍正進士乾隆十六年任雷州府誠信化民遂溪民韋

  甲為仇家誣以姦殺事獄已具審得其情為改讞尋卒於官士民惜之陸維垣大興人乾

  隆六十年知雷州府講求吏治積弊捐除決訟如流民懷吏畏隸役肆行者置之法不少假貸

  纕蘭膠州人乾隆五十七年署海康縣性明決蒞任數月判疑獄數十案聞者驚為神明

  宣雲南舉人知徐聞縣痛懲姦回善良者為案牘羈遷亟訊察釋之以縣庫失盜落職去之日邑

  人攀轅恐後