Page:Sibu Congkan Xubian267-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-169.djvu/64

此页尚未校对


大清一統志

 瓊州府在廣東省治西南一千七百里東西距九百七十里南北距九百七十五里東至萬州海

  岸四百九十里西至儋州海岸四百八十里南至崖州海岸九百六十五里北至瓊山縣海岸十里

  東南至陵水縣海岸五百四十里西南至感恩縣海岸八百一十里東北至文昌縣海岸一百六十

  里西北至臨高縣海岸二百八十里自府治至 京師九千七百一十五里

 ︹分野︺天文牛女分野星紀之次

︹建置沿革︺禹貢揚州西南徼外地漢書賈捐之諫伐珠崖疏珠崖非禹

  貢所及春秋所治春秋戰國為揚越地秦末屬南越漢元

  鼎六年開置珠崖儋耳二郡始元五年省儋耳郡

  初元三年省珠崖郡入合浦為都尉治後漢仍屬