Page:Sibu Congkan Xubian268-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-170.djvu/105

此页尚未校对


  秋則每日丑時水湧至申時止八月以後至初春從申時湧流至丑時止濂泉在州東北順山

  下州志宋周敦頤嘗遊此又育德泉源出䢴峯山西流至企嶺分爲二一至舊桂陽治西厯長街出

  天澤橋一經嘉魚石過唐王廟出通莊橋皆入湟

 ︹古蹟︺桂陽故城即今州治漢置縣屬桂陽郡武帝本元鼎四年討南越伏波將軍路慱

  徳屯桂陽待使者五年遂出桂陽下湟水是也三國呉改屬始興郡以其舊屬桂陽故謂之小桂晉

  書陶侃執劉沈於小桂梁書王琳自廣州入援江陵將兵自小桂嶺北下皆即此隋大業初爲熙平

  郡治唐爲連州治宋因之元至元十九年升縣爲州明初省陽山故城在今陽山縣東

  漢置縣爲侯國屬桂陽郡漢書王子侯表陽山侯宗長沙孝王子初元元年封是也宋書州郡志陽

  山本漢舊縣後漢曰陰山屬桂陽呉始興郡無此縣當是晉後立水經注洭水南經陽山縣故城西

  又經陽山縣南故含洭縣之桃鄉孫皓分立爲縣與宋志異唐屬連州元和志在州東南一百四十