Page:Sibu Congkan Xubian268-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-170.djvu/30

此页尚未校对


   之賊將殺其母琇曰貰吾母願相從遂陷賊中後琇為官軍所執将刑瑄趨至曰兄以母故陷賊今

   母老恃兄為命願代死遂見殺薛遠字繼遠瓊山人正統中進士以户部郎覈逋南畿督儲大

   同並著能聲以工部侍郎塞開封決河且行賑恤改户部督兩廣兵餉成化中為南京兵部尚書汪

   直諷言官劾之罷去王佐字汝學臨高人正統中舉人成化初授高州府同知改邵武臨江二

   府同知所至清廉慈愛始終如一佐自少至老手不釋卷所著有雞肋集經籍目畧原教篇瓊臺外

   紀庚申錄珠崖錄邱濬字仲深瓊山人景泰進士授編修時南海衛官軍苦遠調天順七年

   濬奏請專防海黎賊寇帝嘉納之成化二年晉侍講與修英宗實錄或謂于謙誅死當著其異謀濬

   曰己巳之變微少保國事不知所終武臣挾怨誣之安可徇也衆乃止厯晉禮部侍郎掌國子監祭

   酒撰大學衍義𥙷一百六十卷孝宗立表上之晉禮部尚書宏治四年晉文淵閣大學士叅預機務

   上疏詩革𡚁政年七十餘卒於官贈太傳謚文莊濬博極羣書尤𤍠典故性剛直與入論政必反覆