Page:Sibu Congkan Xubian268-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-170.djvu/43

此页尚未校对


  何氏何嗣菼妻張氏梁九華妻林氏馮斯烻妻施氏均乾隆年間 旌翁琳妻蔡氏

  樂會人夫亡守節乾隆十二年 旌同邑王宏才妻黎氏王演妻何氏王殿龍妻馮氏陳宗舜妻黄

  氏均乾隆年間 旌馮廷選妻李氏臨高人夫亡守節乾隆三年 旌同邑王峻極

  妻符氏林耀峩妻王氏呉廷甲妻陳氏薛振龍妻李氏子彦士妻王氏均乾隆年間 旌黄甲

  林妻羊氏儋州人夫亡守節乾隆三十六年 旌同州薛國偉妻羊氏梁國頤妻何氏沈

  培妻胡氏沈鏞妻王氏邢登第妻蔡氏均乾隆年間 旌楊士紱聘妻陳氏

  人未嫁夫亡守節乾隆六十年 旌顔德備妻陳氏陵水人夫亡守節乾隆三十六

   陳 克書妻裴氏崖州人夫亡守節乾隆二十一年 旌王鈞妻

  鄭氏瓊山人夫亡守節嘉慶三年 旌同邑王緯章妻符氏馮漵妻雲氏馮棟妻雲氏馮枚妻

  韓氏呉琮妾謝氏呉典繼妻徐氏許子恭妻吕氏陳以安妻王氏曾魁文妻郭氏貞女林其文聘妻