Page:Sibu Congkan Xubian268-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-170.djvu/81

此页尚未校对


  危城死於陴閒巡撫李橒奏贈通判

 ︹本朝︺葉增保昌諸生順治丙戍流寇圍烏逕村父逢焜為賊所得增入賊巢求以身代賊不允

  遂抱父大哭賊並殺之逢焜門人黄自升以救逢焜父子亦被殺譚宗祥保昌人明季田

  荒糧虛宗祥捐貲開墾康熙丙戌丁巳流寇竊發里人避居土圍宗祥散給貲粟戸口賴以安全遇

  榖貴輒平糶貧乏者悉周之人懷其徳肖像以祀劉里堯南雄增生弟理培貢生八世同

  居一門八十餘人理堯治家衣食必均理培教誨子弟皆循謹孝及嘉慶中 旌

 ︹流寓︺︹唐︺李處𫎇天寶間官廣東得代行至南雄適祿山擾亂長安因寓本州望梅鄉大衝

  村尋︹宋︺趙子崧字伯山燕懿王五世孫崇寕進士宣和間官宗正少卿除徴猷閣直

  學士靖康末降單州團練副使謫居南雄州紹興二年復集英殿修撰而子崧已卒貶所朱敦

  儒河南人紹興中避亂客南雄州張浚奏赴軍前計議弗起