Page:Sibu Congkan Xubian268-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-170.djvu/94

此页尚未校对


  為州屬湖南道後隸廣東道明洪武二年併桂陽

  州入連州尋廢十四年復置連州屬廣州府

 本朝因之雍正五年升直隸州領縣二陽山連山嘉慶二

  十一年升連山縣為直隸廳今領縣一

  陽山縣在州東南二百里東西距一百七十五里南北距二百十里東至韶州府英德縣界

  七十五里西至連山廳界一百里南至廣州府清遠肇慶府廣寕兩縣夾界一百三十里北至本州

  並韶州府乳源縣夾界八十里東南至英德縣界六十里西南至廣西梧州府懷集縣界一百三十

  里東北至英德縣界八十里西北至本州界六十里秦南越陽山關地漢置陽山陰山二縣屬桂陽

  郡後漢省陽山入陰山三國呉孫皓復置陽山縣改屬始興郡晉及宋齊因之梁屬陽山郡惰屬熙

  平郡唐屬連州五代及宋因之元至元十九年屬桂陽州明洪武二年改屬韶州府十四年屬廣