Page:Sibu Congkan Xubian269-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-171.djvu/102

此页尚未校对


 大清一統志

 佛岡直隸廳在廣東省治北四百四十里東西距八十里南北距九十五里東至廣州府從

   化縣界五十五里西至廣州府清遠縣界二十五里南至清遠縣界二十五里北至韶州府英德縣

  界七十里東南至從化縣界四十里西南至清遠縣界三十二里東北至惠州府長寕縣界一百八

   十里西北至英德縣界七十里自廳治至 京師八千一百里

 ︹分野︺天文牛女分野星紀之次

 ︹建置沿革︺明為廣州韶州二府交界地舊名大埔坪

 本朝雍正四年設捕盜同知駐治隸廣州府專司清

   遠英德從化花縣廣寕長寕六縣捕務乾隆七年

   裁嘉慶十六年復置北析英德南析清遠並割從