Page:Sibu Congkan Xubian269-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-171.djvu/33

此页尚未校对


  愈後人思之故名冷水井在興寕縣北十餘里其水極冽灌田百頃

 ︹古蹟︺程鄉故城在州西齊書地理志義安郡領程鄉縣元和志本漢揭陽縣地齊分海陽

  縣置隋開皇十年省十一年復置寰宇記縣在程鄉之口以江為名開寶四年以避國諱改梅州南

  至湖州三百里西至循州二百三十九里舊志縣故址在今西城外曾井之東興寕故城

  在今興寕縣東北宋書州郡志東官郡領興寕縣江左立陳永定元年封茍朗為興寕侯即此隋屬

  龍川郡唐屬循州元和志縣西南至循州七百里本漢龍川縣地晉於今縣西三里置縣寰宇記晉

  元興中置興寕縣治平原南漢劉龑移於舊縣西六十里地名長樂即今長樂縣也宋天禧二年

  還故縣九域志縣在循州東北一百三十五里即今治新志有大龍田盤石圍在縣東北二十里其

  地有九十九墩舊嘗議建縣於此今有墟市唐時故址蓋在側近長樂故城在今長樂

  縣東北本興寕縣地五代時為興寕縣治寰宇記興寕縣在循州東一百里南漢劉龑移於舊縣西