Page:Sibu Congkan Xubian269-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-171.djvu/72

此页尚未校对


   東安縣在州東一百六十里東西距二百八十里南北距一百七十里東至肇慶府高要縣

   界六十里西至本州界二百二十里南至肇慶府新興縣界一百二十里北至肇慶府德慶州界五

   十里東南至肇慶府新興縣界六十里西南至肇慶府陽春縣界一百八十里東北至徳慶州高要

   縣夾界七十里西北至西寕縣界一百三十里漢蒼梧郡端溪縣地晉爲晉康郡地宋元嘉中分置

   安遂縣屬晉康郡齊屬廣熙郡梁置建州平原郡州尋廢隋大業初那廢屬永熙郡唐武德四年

   置南建州貞觀八年改曰藥州十八年州廢屬康至德元載改縣曰晉康五代因之宋開寶五年

   省入端溪南宋爲德慶府地元爲德慶路地明初爲德慶州地萬厯五年分徳慶州及新興縣地置

   東安縣屬羅定州 本朝因之西寕縣在州西北一百二十里東西距一百二十里南北距

   六十五里東至東安縣界六十里西至廣西梧州府岑溪縣界六十里南至本州界三十五里北至

   肇慶府封川縣界三十里東南至東安縣界一百二十里西南至高州府信宜縣界一百九十里東