Page:Sibu Congkan Xubian269-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-171.djvu/73

此页尚未校对


  北至肇慶府封川縣界十五里西北至廣西梧州府蒼梧縣界八十里漢蒼梧郡端溪縣地晉置都

  城縣屬晉康郡宋齊因之梁置羅陽郡隋平陳廢郡為羅陽縣屬瀧州開皇十八年改曰正義大業

  初省入瀧水縣唐武徳四年復置正義縣後又省入瀧水明萬厯五年分置西寕縣屬羅定州 本

  朝因

 ︹形勢︺五嶺西南一重鎮環阻溪洞當東西兩山之衝

  明知州趙士際修城記

 ︹風俗︺夷獠相雜寰宇牛羊山谿耒耜原野東西水陸

  晝夜行不復知為羅旁明龎尚鵬碑

 ︹城池︺羅定州城周六百六十丈有奇門三東北臨溪西南濬池長三百八十丈明正統十

  三年土築景泰四年甃石萬厯二十九年增建本朝順治十年康熙五年二十三年雍正三年