Page:Sibu Congkan Xubian269-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-171.djvu/74

此页尚未校对


   乾隆八年重修東安縣城周三百八十四丈門三池周三百九十丈明萬厯元年建 本

   順治十七年修康熙元年雍正八年重修西寕縣城周三百八十二丈門三北面𠋣

   山東西南因塘爲池明萬厯五年建 本康熙六年修二十三年雍正八年重修

  ︹學校︺羅定州學在州城南三里元大徳中建明景泰正德閒屢遷嘉靖三十六年復建舊

   址 本朝順治四年重建十五年修康熙十二年五十五年重修入學額數十二名東安縣

   學在縣治東明萬厯六年建 本朝乾隆五年二十五年嘉慶五年重修入學額數十二名

   西寕縣學在縣治右明萬厯六年建 本朝順治十六年修康熙元年雍正元年乾隆四

   十四年嘉慶二十二年重修入學額數十二名典學書院在西寕縣東門外明崇禎九年

   建 本朝康熙五十九年重建 按舊志載文昌書院在羅定州䧺鎮墟尾康熙十九年建文明書

   院在羅定州南門内康熙十七年建今並廢謹附記