Page:Sibu Congkan Xubian269-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-171.djvu/94

此页尚未校对


  隆二年 旌同邑羅國祚妻汪氏梁鳳妻袁氏蔡之貞妻鍾氏李茂桂妻梅氏藍碧瑞妻區氏顔為

  邦妻阮氏鍾曉東妻劉氏譚獻廷妻林氏盧文芳妻陳氏鍾學開妻傅氏鍾明高妻譚氏岑亭妻劉

  氏貞女康萬年聘妻黎氏羅國聘妻謝氏均乾隆年間 旌潘洤岳妻陳氏

  人夫亡守節嘉慶十三年 旌同州潘舉廷妻陳氏烈婦周某妻黄氏均嘉慶年閒 旌馮中

  璧妻吳氏西寕人夫亡守節嘉慶七年 旌

 ︹土産︺鐵通志廣鐵出陽春陽江及新興今新興産鐵諸山割入東安商販從羅定江運集佛山以

  羅定為良果下馬虞衡志瀧水産小駟馬高不踰三尺駿者有兩脊骨健而善行沙棠

  果寰宇記瀧州産味如李而無核食之使人不溺寰宇記瀧州貢石斛又出禹餘糧