Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/81

此页尚未校对


  漢零陵郡之始安鬰林郡之潭中二縣地晉太康元年置常安縣屬始安郡宋省梁大同八年改置

  梁化縣於縣置梁化郡隋開皇中郡廢十八年改縣曰純化大業二年省入始安唐武德四年復置

  屬桂州永貞元年改曰慕化乾寕三年又分置古縣亦屬桂州五代因之宋嘉祐六年省慕化後以

  古縣屬靜江府元屬靜江路明洪武十四年改曰古田縣屬桂林府後没於猺蠻隆慶五年開置永

  寕州仍屬桂林府 本朝因之永福縣在府西南一百里東西距六十五里南北距一百九

  十五里東至臨桂縣界五十里西至永寕州界十五里南至平樂府荔浦縣界一百八十里北至臨

  桂縣界十五里東南至荔浦縣界八十里西南至柳州府雒容縣界一百五十里東北至臨桂縣界

  十八里西北至永寕州界六十里漢始安縣地三國呉為始安永豐二縣地唐武德四年分置永福

  縣屬桂州五代因之宋屬靜江府元屬靜江路明屬桂林府隆慶五年改屬永寕州 本朝仍屬桂

  義寕縣在府西北八十里舊境東西距二百三十里南北距二百五十三里 本朝乾