Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/86

此页尚未校对


  湘江明嘉靖閒修 本朝雍正四乾隆二十年嘉慶四年重修灌陽縣城周二里有

  奇池濶一丈六尺門四明洪武中建景泰初甃甎 本朝雍正十年龍勝廳城

  里有奇門四 本乾隆六年

 ︹學校︺桂林府學在府治西宋乾道初建 本朝康熙十一年二十一年五十八年雍正九

  乾隆三十年嘉慶四年重修入學額數二十名嘉慶三年附龍勝廳苗學二名臨桂縣

  學在府治南元皇慶間建 本朝康熙二十四年乾隆七年嘉慶四年重修入學額數二十名

  興安縣學在縣治西宋迄明屢徙其地 本朝雍正九年遷置今所乾隆五十三年重修

  入學額數十五名靈川縣學在縣南門外元至元間建本朝康熙二十一年五十年

  五十五年雍正元年重修乾隆二十九年復遷縣東街入學額數十五名陽朔縣學

  東宋淳熙間建 本朝康熙年間修入學額數十二名永寕州學在州治西北明萬厯