Page:Sibu Congkan Xubian271-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-173.djvu/51

此页尚未校对


   妻唐氏陳光憲妻鄧氏鄧植楷妻王氏劉文昌妻樊氏王象九妻蔣氏唐内文妻趙氏馬麟妻蔣氏

   蔣經任妻鄧氏陳大志妻蔣氏蔣柏妻曹氏蔣梧妻謝氏蔣桐妻唐氏唐運咸䀻妻易氏唐汝孟妻

   呉氏均乾隆年間 旌 按舊志趙順妻張氏金壇人李文壇之婢時文壇妻兄胡位鑄官全州張

   從文壇妻來署僕李明欲犯之不從而死乾隆三十五年 旌范方齡妻鄧氏

   人未婚守貞乾隆四年 旌同縣節婦唐體仁妻鄧氏陸啟運妻蔣氏張世祿妻王氏戴生蘭妻文

   氏李廷材妻郷氏王廷琮妻陳氏均乾隆年間 旌梁會瀛妻吕氏臨桂人與同縣

   湯應詔女未婚守貞均嘉慶年間 旌鄧茂桂妻廖氏臨桂人夫卒課二子嚴壽

   一百三𡻕嘉慶三年 旌同縣鄧煒妻王氏鄧培績妻潘氏陽日才妻陽氏張鸞妻陽氏唐煊妾

   劉氏唐勲培妻關氏龍為劻妻秦氏龍為功妻熊氏陳顯熙妻朱氏朱振沛妻于氏滕元勲妻周氏

   龔廷玉妻董氏許恢妻吕氏周發濬妻董氏均嘉慶年間 旌湯四正繼妻李氏