Page:Sibu Congkan Xubian271-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-173.djvu/78

此页尚未校对


   城 本朝康𤋮五年修雍正三年乾隆三年十二年四十八年五十年重修 馬平縣附郭

   容縣城周一里有奇門四 本朝康熙五十二年修雍正六年重修羅城縣城

   周二里門三明成化時建 本朝康𤋮三年修三十三年乾隆二十五年重修柳城縣城

   周一里有奇門三明成化時建本朝康熙十年雍正七年重修懷遠縣城周三里門

   四明初建於大容江口萬厯中遷今所南北築月城二里外又有土城融縣城周二里有

   奇門四唐建元至正間修 本朝康熙十九年修四十八年五十年雍正八年重修𧰼州城

   周三里明洪武中建嘉靖九年修 本朝康熙六十年乾隆六年二十年重修來賓縣

   城周二里有奇門四西南臨河明洪武間建永樂間改建甎城景泰間廢天順四年修復 本朝

   康𤋮六年修五十六年雍正二年十三乾隆六年十四年四十九年重修

  ︹學校︺柳州府學唐建元和中刺史柳宗元修有碑明洪武六年徙建於府治西北隅 本