Page:Sibu Congkan Xubian271-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-173.djvu/97

此页尚未校对


   年廢平州仍為王口砦隸融州十四年復以王口砦為懷遠縣舊志洪武十年廢懷遠縣置三江鎮

   巡司十四年復置縣治在大融江潯江之匯割融縣金雞鄉屬之列宜陽潯江丹陽萬石四鎮附縣

   僅三鄉民二百餘家其外數里猺獞環巢嘉靖中縣為諸猺所陷後𭔃治於融縣萬厯十九年始移

   於丹陽鎮即今治樂善舊州在羅城縣北宋史地理志融州羈縻州一樂善州崇寕二

   年置樂善砦寰宇記樂善州在融州西北一百五十里雍𤋮三年歸化舊志縣有樂善里分立四堡

   疑即州之舊址廢嚴州今來賓縣治唐置宋開寶中廢元和志乾封二年於廢昆州樂沙縣

   置嚴州仍改樂沙為懷義縣州城南枕大江當桂州往邕州之路在嚴岡之上因為名舊唐書地理

   志嚴州領縣來賓州所治 按元和郡縣志嚴州治循德與唐志異而唐志以嚴州為乾封招致生

   獠置又與元和志不合潭中廢縣在馬平縣東南駕鶴山間漢置縣屬鬱林郡晉為桂

   林郡治劉宋省蕭齊復置屬桂林郡後廢又常安廢縣沈約宋志引晉太康地志云桂林郡有常安