Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/39

此頁尚未校對


  初置九域志治平二年以羈縻智州河池縣屬宜州在州西二百十五里宋史地理志大觀元年

  宜州河池縣置庭州倚郭縣曰懷徳四年廢庭州又慶遠府南渡後增縣一河池州志明洪武初改

  為亭州在今州東一里許後倚屏風山頽垣具存永樂初改為河池州嘉靖間始遷今治又宋懷徳

  故城在今州治西四圍高岡即其遺址 按寰宇記河池屬金城州與九域志異蓋河池先屬金城

  後屬智州至治平時又改屬宜州也思恩舊城在今思恩縣南寰宇記環州理思恩縣在

  宜州西一百里九域志熙寕九年以環州思恩縣屬宜州徙治帶溪巖元豐六年復還舊治在州西

  一百三十四里舊志元時舊治在環江洲明永樂二十二年遷於縣東都亮鄉之清潭村成化八年

  遷於歐家山西去環江洲舊址二里屢議築城不果 本朝順治九年遷治於縣北潭村十五年復

  還歐家山舊治故南丹州在今南丹土州東北舊志唐為羈縻蠻峒地宋開寳七年土酋

  帥莫洪燕内附置南丹州管轄溪峒以莫氏世其大觀元年廣西經畧使王祖道欲急邊功誣南