Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/50

此页尚未校对


   州東八十里與河池州接界羅侯關在南丹土州南二十五里與那地州接界下域

   關在南丹土州西南三十五里甲界關在南丹土州西二十五里都感隘

   河縣東南寰宇記有都感場在宜山縣北六十里老鼠隘在思恩縣東四十里米嶺上南

   接宜山縣河池州界高五十丈其路峻狹龍門巡司在宜山縣西南七十里 本朝雍正

   九年白土巡司在宜山縣西南一百四十里居七十二峒之中為西南北三巢之心

   腹綿互四十餘里實巖疆之要區 本朝乾隆六年大曹鎮在宜山縣東四十五里旁

   有大曹渡即龍江渡處也舊設巡司及大曹驛於此今皆裁懷遠鎮在宜山縣西三十五

   里即故懷遠砦也舊有巡司又有土副巡司今裁德勝鎮在宜山縣西六十里舊名徳勝

   寨明萬㦄六年嘗置戎政行館於此 本朝雍正八年移理苗同知駐守兼轄兩巡檢東江

   鎮在宜山縣西一百二十里舊有巡司今裁福禄鎮在天河縣西南四十里又思農鎮在