Page:Sibu Congkan Xubian273-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-175.djvu/141

此页尚未校对


  茂妻李氏蒼梧人年二十四守正捐軀乾隆三十一年 旌同縣梁豆祚妻易氏蘇汝梗

  妻覃氏黄贊妻黎氏均乾隆年間 旌黄懋文妻陸氏藤縣人守正捐軀乾隆五

  十五年 旌同縣陳汝瑾妻蘇氏陳嗣實妻唐氏均乾隆年間 旌陳成宇妻黄氏

  容縣人守正捐軀乾隆五十七年 旌梁上珍妻羅氏岑溪人夫亡守節乾隆十

  九年 旌同縣高若攀妻蘇氏李章妻鍾氏周尚顯妻張氏鍾連振妻馮氏馮天位妻林氏高若廉

  妻李氏凌厲恭妻高氏廖鳳林妻呉氏曾作志妻雷氏李秀春妻廖氏均乾隆年間 旌黄文

  朝妻韋氏藤縣人夫亡守節嘉慶六年 旌車惠文妻祝氏容縣人守

  正捐軀與同縣節婦陳宏庠妻周氏均嘉慶年間 旌

 ︹土產︺桄榔木嶺表録異如竹紫墨色皮中有屑如麪可為餅食龍眼 荔枝

  婆羅蜜 白石英元和志梧州貢蚦蛇長十丈以婦人衣投之則蟠互