Page:Sibu Congkan Xubian273-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-175.djvu/23

此页尚未校对


   

  ︹城池︺平樂府城周二里有奇門四東北跨鳯皇山嶺治平元年建元至正間梵甎明洪

   武十三年増築萬厯間建龍頭磯隄 本朝康熙六年五十三年五十七年重修 平樂縣附郭

   恭城縣城周二里門三池廣一丈舊治在鳳皇山下唐武德八年建明成化間遷今所正

   德萬厯間屢修 本朝康熙四年九年重修富川縣城周三里有奇門四明洪武二十

   九年建 本朝康熙十一年修乾隆八年重修賀縣城周三里有奇門三池廣七丈舊土築

   宋甃甎明嘉靖十一年隆慶四年屢修 本朝乾隆六年茘浦縣城周一里有奇門

   二舊治在永蘇里明景泰七年遷今所成化十四年甃甎 本朝康熙四十七年修仁縣

   城周一里有奇門三舊土築明成化十四年甃甎 本朝康熙五年雍正五年重修今増北門

   昭平縣城周一里有奇門三明成化間築萬厯四年甃甎四十一年修永安州