Page:Sibu Congkan Xubian273-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-175.djvu/34

此页尚未校对


   然特立周圍皆峭壁不可攀躋其南一穴廣二十六步深三十步高千㝷可通山巔寇起居民緣梯

   而上寇不可犯印岡山在昭平縣東北元和志在思懃縣北四十五里三昧山

   安州東五十里一名平峒峒口河出此古眉山在永安州南三十里成化三年韓雍討

   藤峽賊令别將夏正越古眉雙髻諸山伏林峒扼其東奔即此有古眉營在東麓𫎇山

   安州西南五里唐書地理志𫎇州取州東𫎇山為名下有𫎇水力山在永安州西南三十里巖

   谷深險舊為賊巢舊志藤峽府江之間有力山險於藤峽數倍其地獞人善傅毒弩矢中人則立斃

   正德五年王守仁討藤峽賊賊走保永安力山後進兵搗平之蓮花山在永安州西五

   里諸山聯絡狀若蓮花茶山在永安州西四十里綿亘深逺林箐叢鬱迤西皆猺人盤踞西

   江水源出此三石山在永安州西北十五里天堂山在永安州西北五十里崎

   嶇百里始至其頂羣峯山在永安州北四十里羣峯環聚巖隈深阻舊置巡司於此