Page:Sibu Congkan Xubian273-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-175.djvu/53

此页尚未校对


   縣置嶺政縣即欽政之訛又州志有常安廢縣在今州西北三十里唐初置尋廢考新舊志俱無不

   知何永寕舊縣在茘浦縣西北本三國吳永豐縣也元和志永豐縣北至桂州二百

   一十里吳甘露元年析漢茘浦縣之永豐鄉置隋開皇十年省入陽朔縣唐武德四年復置唐書地

   理志桂州豐水縣本永豐縣隸昭州武德四年陽朔縣置後來屬長慶三年更名文獻通考靜江

   府永寕唐豐水縣梁改宋史地理志熙寕四年廢為鎮入茘浦元祐元年復置南渡後無永寕縣九

   域志茘浦縣有永寕鎮縣志永寕鎮在縣之西北五十里東區舊縣在永安州東南唐武

   德五年分立山縣置屬茘州尋屬南恭州貞觀六年隸鷰州十年還屬𫎇州元和志縣西北至𫎇州

   八十里熙寕五年省入立山正義舊縣在永安州西北唐武德五年分茘浦置純義縣

   屬荔州尋屬南恭州貞觀六年改屬鷰州十年還屬𫎇州永貞元年避諱改曰正義元和志縣東南

   至𫎇州三十里寰宇記在州西北二十三里宋熙寕五年省入立山孤州廢城在平樂縣