Page:Sibu Congkan Xubian273-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-175.djvu/54

此页尚未校对


   輿地紀勝在平樂縣東南四十里唐天冊萬𡻕元年所築光大元年廢名勝志古州城今訛為孤

   舊志相近又有崑崙城建置未詳銀場在賀縣九域志臨賀縣有太平銀場又有寶場開寶

   四年省寰宇記寶城場即古劣下場廢入縣為温泉鄉舊志太平銀場在賀縣之東北橘山久廢

   錫場在賀縣元和志臨賀縣北四十里有大山山有東游龍中二冶百姓採沙燒錫以取利焉

   縣志錫鑛有六皆在縣北政平樓在府治前今改安定門樓書雲樓在府治南

   瑞樓在府治西城上又名七松樓籌邊樓在府城東南御史堂在恭城縣

   東五里宋御史周渭讀書處十箴堂在賀縣治内刻宋周必大十箴於石中和堂

   在賀縣舊州治中久廢拱北軒在府城北仙宫嶺下又得志軒皆宋鄒浩所搆有記

   榕閣在府治東二里江邊居兩榕之間故名今廢天繪閣在府城北宋鄒浩嘗居此

   清音閣在賀縣西五里宋守譚良佐建以旁有瀑布故名明秀亭在府城南