Page:Sibu Congkan Xubian273-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-175.djvu/76

此页尚未校对


   黄氏恭城人祐任龍門敎諭令氏歸侍養老姑舟至曰沙冲口遇寇欲汚之不從與妾李氏僕

   婦阿㑹俱罵賊被殺林棟女富川人名閨善為賊所刦欲汚之不從被害陳仲鑑

   妻雷氏賀縣人正德間上下峒猺賊肆行見雷擁之行欲汚之雷罵不絶口賊以刃脇之罵

   愈厲被殺唐鍾祚妻孫氏平樂人鍾祚團練仙迴崇禎末廣東流賊突入剽掠鍾祚

   率二僕往諭之皆遇害孫氏偕妾馬氏往收屍為賊所執欲汚之並罵賊死劉鸞妻黃

   氏荔浦人鸞早卒氏撫孤矢志以夀終 按舊志載劉辰秀銅仁人正德中父仁官梧州通判卒

   辰秀偕庶母張氏郭氏及從兄時復等奉柩過昭平堡值猺賊聚衆刦掠辰秀指江曰萬一不免死

   此而已賊至辰秀乘間投水死張抱幼女祁秀繼之郭復繼之辰秀時年十六張年二十郭年二十

   八賊去家人索其尸藁葬昭平江上嘉靖間旌表立祠曰三烈

  ︹本朝︺平樂婦不詳姓氏順治七年官軍下平樂婦被執欲汚之婦指所攜二子紿之曰此累