Page:Sibu Congkan Xubian274-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-176.djvu/18

此页尚未校对


  界四十里漢鬱林郡中留縣地後漢曰中溜隋為桂林縣地唐武德四年析置武仙縣屬象州五代

  宋元因之明宣德六年始改為武宣縣仍屬象州 本朝雍正三年分屬賓州八年改屬潯州府

 ︹形勢︺封域廣袤實有三州之地方輿勝覽左黔右鬱限以

  二江山水奇秀

 ︹風俗︺僻處山間地瘠民貧宋趙善奏狀力耕為業不產蠶

  絲人物淳和不事諂詐風土

 ︹城池︺潯州府城周七里有奇門六東西開濠南北際江宋嘉祐間土築明洪武二十九年

  增建成化三年甃甎 本朝乾隆二十七年修桂平縣附郭平南縣城周一里有奇門

  二南臨大江池廣二丈明初土築天順間甃甎貴縣城周三里有奇門五元至正間因唐址

  建明萬厯間増建 本朝康熙二十五年五十九年重修武宣縣城周二里有奇門四池