Page:Sibu Congkan Xubian274-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-176.djvu/71

此页尚未校对


   西七十里東西距一百八十里南北距六十里東至宣化縣界六十里西至太平府崇善縣界一百

   二十里南至土忠州界四十里北至太平府羅陽土縣界二十里東南至宣化縣界六十里西南至

   崇善縣界一百三十里東北至羅陽土縣界三十五里西北至崇善縣界二十里漢鬱林郡地晉以

   後為晉興郡地唐武德五年析置如和縣屬欽州景雲二年改屬邕州五代因之宋景祐二年省入

   宣化縣復置羈縻武黎州屬邕州左江道元廢明隆慶六年始分宣化及忠州江州地置新寕州屬

   南寕府本朝因之隆安縣在府西北二百四十里東西距一百六十里南北距一百五十

   五里東至宣化縣界一百里西至果化土州界六十里南至太平府永康州界七十五里北至思恩

   府武緣縣界八十里東南至太平府萬承土州界一百十四里西南至太平府都結土州界八十里

   東北至武縁縣界七十里西北至歸德土州界六十里漢鬱林郡地晉以後為晉興郡地隋為宣化

   縣地唐乾元後分置思籠縣屬邕州宋開寶五年廢入宣化明嘉靖七年始分置隆安縣屬南寕府