Page:Sibu Congkan Xubian275-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-177.djvu/110

此页尚未校对


  博白縣在州西南九十里東西距一百七十里南北距一百四十里東至陸川縣界七十里

  西至廣東廉州府合浦縣界一百里南至廣東高州府石城縣界一百二十里北至本州界二十里

  東南至石城縣界一百二十里西南至合浦縣界九十里東北至本州界三十里西北至興業縣界

  七十里漢合浦郡合浦縣地唐武德四年析合浦地置博白縣兼置南州六年改州曰白州天寶初

  曰南昌郡乾元初復曰白州屬嶺南道五代屬南漢宋仍曰白州南昌郡政和初州廢縣屬鬱林州

  三年復故紹興六年州復廢縣仍屬鬱林州元明因之 本朝初屬梧州府雍正三年還屬鬱林州

  北流縣在州東四十里東西距三十里南北距二百八十里東至梧州府容縣界二十里西

  至本州界十里南至廣東高州府化州界一百八十里北至潯州府平南縣界一百里東南至容縣

  界七十里西南至高州府茂名縣界一百八十里東北至容縣界三十里西北至本州界四十里漢

  合浦縣地南齊永明六年置北流郡梁陳間廢為北流縣隋屬合浦郡唐武徳四年於縣置銅州貞