Page:Sibu Congkan Xubian275-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-177.djvu/112

此页尚未校对


  郡布山縣地三國呉分置隂平縣屬鬱林郡晉太康元年改曰鬱平宋齊至隋因之唐初屬貴州麟

  德二年分置鬱州又析置興業縣屬之乾封元年改曰鬱林州天寶初曰鬱林郡乾元初復曰鬱林

  州屬嶺南道五代屬南漢宋開寶五年移州治興業省鬱平入之至道二年又移州治南流以興業

  為屬縣元明因之 本朝初屬梧州府雍正三年還屬鬱林州

 ︹形勢︺襟帶潯梧控扼蠻越山川環亘嶺表奥區

 ︹風俗︺知學務耕民俗儉朴方與勝覽民業於田逐末者少

  納聘用檳榔疾病無醫藥

 ︹城池︺鬱林州城周二里有奇門四有濠宋築明洪武間増建 本朝康熙二十五年乾隆

  十八年三十八年四十一年五十六年重修博白縣城周四里門四唐武德五年土築

  至正十三年甃甎 本朝康熙四十九年雍正二年重修北流縣城周二里有奇門