Page:Sibu Congkan Xubian275-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-177.djvu/113

此页尚未校对


  三有濠明成化初重築本朝康熙三十五年 陸 川縣城周一里有奇門二有濠明

  永樂間土築成化二十一年甃甎 本朝順治十六年康熙五十八年乾隆十八年重修興業

  縣城周一里有奇門三有濠明初土築宣德五年増建正德二年甃甎

 ︹學校︺鬱林州學在州治西宋至道二年建 本朝康熙初因舊址重建乾隆六年修入學

  額數二十名博白縣學在縣治西南明嘉靖中遷建本朝康熙三年重建乾隆五十

  七年修入學額數十二名北流縣學在縣治東 本朝康熙元年重建乾隆五十一年

  慶四年重修入學額數十二名陸川縣學在縣城北明嘉靖中遷建 本朝順治十六年

  康熙二十四年乾隆二十四年重修入學額數十二名舊額八名乾隆五十七年增四名興業

  縣學在縣治東明成化十年遷建 本朝雍正三年乾隆五十二年重修入學額數八名

  玉書院在博白縣東門外本朝乾隆十年 天 一書院在北流縣南門外