Page:Sibu Congkan Xubian275-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-177.djvu/127

此页尚未校对


  記在舊州東南八十里羅辯廢縣在北流縣東南百里唐武徳四年置名陸川貞元中

  改羅辯寰宇記在辯州西南一百里宋開寶五年廢入北流峩石廢縣在北流縣東南

  總章元年析白州温泉縣地置以南有峩石而名為東峩州治二年改為禺州天寶初曰温水郡

  乾元初復曰禺州宋開寶五年廢禺州省峩石縣入北流龍化廢縣在陸川縣南四十里

  武德五年析石龍呉川置龍化縣以龍化水而名屬羅州尋屬辯州大厯八年容管經畧使王翃

  析禺羅辯白四州置順州治龍化縣亦曰順義郡宋開寶五年州廢省縣入陸川南河廢

  縣在陸川縣西唐武德五年析石龍吳川置南河縣屬羅州大厯八年改屬順州宋初與州俱廢

  通志廢南河縣在縣西五十里龍豪廢縣在陸川縣西南唐武德四年析合浦地置屬南

  州尋屬白州大厯八年改屬順州宋開寶五年省入陸川鬱平廢縣在興業縣西北四十

  里三國吳置縣曰陰平屬鬱林郡晉太康元年曰鬱平唐初屬南尹州貞觀後屬鬱林州宋開寶