Page:Sibu Congkan Xubian275-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-177.djvu/30

此页尚未校对


  司移太平通判駐防乾隆五十六年改同知

 ︹形勢︺山圍川繞壤連交阯明統峻嶺拱朝長江環繞

  

 ︹風俗︺椎髻蠻音衣冠不正飲食亦殊元統地狹民稀

  男女趁墟少事畎畝婚姻以唱歌踏青為媒喪用

  鼓樂病鮮求醫專事巫覡明統

 ︹城池︺太平府城周三里有奇門四東西南三面環麗江明洪武五年築 本朝順治十六

  康熙七年五十八年重修 崇善縣附郭左州城周三里有奇門四正德十五年

   本朝康熙四年修養利州城周二里有奇門五明宏治間土築萬歴十九年改建甃石

   本朝順治十八年康熙七年二十四年三十年乾隆三十一年重修永康州城