Page:Sibu Congkan Xubian275-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-177.djvu/32

此页尚未校对


  廳城周四里有奇門四東西南距河北倚山無池

 ︹學校︺太平府學在府治北明洪武三十年建 本朝順治十八年康熙三十六年修乾隆

  五十八年重修入學額數二十名崇善縣學舊附府學 本朝雍正元年建入學額數

  十二名舊額八名乾隆三十年增四名左州學在州治北明嘉靖中建 本朝康熙二十

  五年六十一年嘉慶五年重修入學額數九名舊額十二名乾隆三十年減三名養利州

  學在州治西 本朝康熙三十二年重建乾隆三十一年改建城東隅入學額數九名舊額十二

  名乾隆三十年减三名永康州學在州治南明萬厯三十年建 本朝康熙二十五年

  四十五年五十八年乾隆三十三年重修入學額數十五名寕明州學在州城内舊思

  明土府學 本朝康熙二十六年建雍正十一年改州學入學額數十五名太平土州

  學在州城内 本朝雍正二年建入學額數四名土思州學在州城内本朝康熙三