Page:Sibu Congkan Xubian275-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-177.djvu/52

此页尚未校对


 ︹關隘︺壺關在崇善縣北三里縣城三面臨江惟北通陸江流屈曲形如壺口明正德三年知府

  胡世寕置關於此用石甃築東西跨河本朝設新太營撥兵防守為城北之保障保障關

  在崇善縣東北四十里又有威震關在縣東衣甲山下一名伏波關相傳馬援征交阯時所築

  南關在憑祥土州西南四十五里一名大南關即界首關也左右石山高插雲表中設關兩旁

  建城一百十九丈關外三十里即坡曡驛為越南入貢之道平南關在今龍州廳西南九

  十里又有水口關在廳西北九十五里關外大河舟楫直達交阯舊時封禁 本朝乾隆五十六年

  復准開關通市由同知給腰牌放行有兵防守又有合石關在廳西北百里懷村隘

  利州西四十里接思誠州界夷人由此出入最為要害潤村隘在養利州西北三十里接

  龍英土州界那肖隘在寕明州南相近為扳立隘又有東門隘扣山隘羅隘板却隘板増

  隘板龍隘板標隘在州西南皆接越南界有兵防守普眉隘在太平土州西南相近又有角