Page:Sibu Congkan Xubian276-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-178.djvu/23

此页尚未校对


  貞觀二十三年内屬以其地置傍望覧邱求五州隸郎州都督府永徽初罷郎州

  都督更置戎州都督新唐書志諸蠻州九十二皆無城邑椎髻皮服惟來集於

  都督府則衣冠如華人焉天寶末没於南詔䝉氏大中中䝉氏

  自號大禮國滇載記光化四年鄭買嗣滅𫎇氏改國號曰大長和五代後唐天成三年

  趙善政代之改國號曰大天興清泰中楊干真又奪之改國號曰大義寕尋為段思平所滅

  晉天福二年段氏改國號曰大理宋初仍為大理

  國滇載記元符二年段氏絶高昇泰改國號曰大中國既而復求段氏立之號曰後理國

  憲宗三年滅之收府八郡四部三十有七至元八

  年分三十七部為南北中三路路設達嚕噶齊并

  總管十三年立雲南諸路行中書省治中慶路領