Page:Sibu Congkan Xubian276-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-178.djvu/52

此页尚未校对


  共四百四十九萬九千四百八十九名口計八十六萬六千二百九十九户屯民男婦共一百五十

  四萬八千六百二十七名口計十七萬五千二百二十三户

 ︹田賦︺田地九萬三千一百七十七頃三十三畝一分有奇夷田地八百八十三段共額徵地丁正雜

  銀十九萬二千九百一兩三錢九分五釐米二十三萬三千五百四十八石八合三勺

 ︹税課︺關税無 通省鹽井二十四區編發照票一十三萬一千四百二十七張額徵正課銀二十六

  萬四千一百八十三兩四錢七分三 釐又井費經費等銀一十一萬二千九十二兩一 錢三分七釐

  外昭通府行四川水引鹽課載四川省税課門

 ︹名宦︺︹漢︺張喬安帝初為益州刺史元初四年越巂夷封離叛永昌三郡夷應之衆至十餘萬

  破二十餘縣詔喬選能從事者討之喬遣楊竦擊破離等離乞降三十六種皆附喬因奏長史奸猾

  激亂者九十人皆減死論諸夷遂定龐芝益州刺史熹平五年討平叛夷張亮則